Cele i zadania
Realizujemy zadania opiekuńczo-wychowawczo-kształcące, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzbogacone programami autorskimi. Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, otwartych na zmiany. Te cechy pozwolą im łatwiej wkroczyć w dorosłe życie i mądrze kształtować świat wokół siebie.

Cele:

- wychowanie dzieci przez sztukę w harmonii ze środowiskiem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i przyrodniczym
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień;
- budowanie uniwersalnego systemu wartości moralnych i wrażliwości emocjonalnej;
- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
- kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji:
- wprowadzanie dzieci w świat doznań estetycznych;
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie.

 

Zadania:

Organizowanie procesu wychowania przez zabawę, wyzwalającego aktywność twórczą dziecka.
Podejmowanie działań dydaktycznych promujących edukację matematyczno-przyrodniczą.
Odkrywanie piękna w otaczającym świecie poprzez działania artystyczne.
Stosowanie nowoczesnych metod nauczenia, z uwzględnieniem metod aktywizujących.
Odkrywanie zdolności dzieci oraz odpowiednie stymulowanie rozwoju tych zdolności.
Podejmowanie współpracy z rodzicami oraz innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwojowych.
Otaczanie dzieci opieką i zapewnienie im bezpiecznego pobytu w przedszkolu.
 
Tęczowa Chatka