Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

1.     Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola (ze Statutu):

a.      Rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny trwa od stycznia do sierpnia danego roku.

b.      Naboru dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola (tel. 660-322-901).

c.      Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w przedszkolu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia.

d.      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5-letnie oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających już do przedszkola, dzieci pracowników zatrudnionych w przedszkolu oraz dzieci osób wspierających placówkę. Następnie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń rozumiana, jako data złożenia karty.

e.      Istnieje możliwość zapisu dziecka do przedszkola z wyprzedzeniem do 3 lat. W takim przypadku rodzice jednorazowo wpłacają wpisowe w wysokości określanej corocznie przez Dyrektora Przedszkola.

f.        Warunkiem wpisu na listę wychowanków jest:

- złożenie karty zgłoszenia,

- podpisanie umowy cywilno-prawnej,

- jednorazowa wpłata wpisowego przeznaczona na wyprawkę przedszkolaka.

g.      Dyrektor może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

h.      Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej w kwestii rekrutacji.

 

Czytaj całość...
 
Tęczowa Chatka